Aktuality

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Březí pro školní rok 2020/2021

Na základě ustanovení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon)

stanovuje ředitelka Mateřské školy Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace Bc. Sandra Bejdáková následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2017. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřské škole.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky obce Březí.

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v obci Březí, v případě cizinců s místem pobytu v obci Březí.
    (k 31. 8. 2020 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky - zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením). 
  2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Březí, v případě cizinců místo pobytu v obci Březí.
  3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 3 let,  je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Březí, v případě cizinců místo pobytu v obci Březí.
  4. Děti z jiných spádových oblastí dle data narození, všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy a zástupce zřizovatele.

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit:

Kritérium očkování

„Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.“

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo MŠMT opatření č.j.: MSMT-15657/2020-1 ze dne 3. dubna 2020, kde v době zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021 lze doklad potvrzený pediatrem nahradit čestným prohlášením. Potvrzení bude v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloženo dodatečně nejpozději v den nástupu do mateřské škole.

Kritérium trvalého pobytu dítěte

Kritérium bude vzhledem k mimořádné situaci ověřován takto:

Trvalý pobyt dítěte bude ověřen v součinnosti s pracovníky Obce Březí v evidenci obyvatel se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti). V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.

Závažná individuální situace dítěte

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na pořadí, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod. Závažnou individuální situaci dítěte musí zákonný zástupce prokázat ředitelce mateřské školy. Situaci dítěte posoudí ředitelka MŠ v rámci správního řízení.

Další podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

 

 

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a Kritérií stanoveno pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.materskaskolabrezi.cz pod registračními čísly, které žadatelé získají v rámci přijímacího řízení.

 

Aktualizováno v důsledku nouzového stavu.

Účinnost: od 8. 4. 2020

 

Bc. Sandra Bejdáková,

ředitelka školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,


vzhledem k aktuální situaci jsme povinni zápis do mateřské školy udělat bez přítomnosti zákonných zástupců.

PODROBNÝ GRAFICKÝ NÁHLED NAJDETE ZDE.

Postupujte následovně:

Od 13.4. do 30.4. 2020 na webu

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/brezi-breclav

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:


- tisk vyplněné žádosti

- tisk čestného prohlášení k očkování

- tisk souhlasu ke zpracování osobních údajů

- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

- pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté v období od 2. -  15.5. 2020 doručte do naší MŠ. 

Pár řádků s inspirací pro Vás (viz odkazy)

Tátové, maminky, babičky, dědečkové....

přicházíme s odkazy na informace o tématu, odkazy na pohádky, hry, poslech, činnosti, aplikace,…

prostě to, co Vám bude inspirací, pokud byste vy sami neměli energii a prostor najít nějakou smysluplnou zábavu či činnost pro Vaše děti.

Ale občas dejte prostor nudě, nechte děti (i sebe :-D) odpočívat a relaxovat. ;-)

 

PŘEČTĚTE SI

- články, informace, rady pro Vás

Jak mluvit o současné situaci s dětmi?

Tipy pro prarodiče s dětmi „Babi, dědo, pojďte si hrát“

Psycholožka doporučuje „Jak zvládat izolaci“

Není zlobení jako zlobení aneb jak se může projevit současný nouzový stav
na dětech? Ke stažení zde

 

PŘEČTĚTE DĚTEM

- milují to!

100 dětských knih ke stažení zdarma

 

VYUŽIJTE MÉDIA

- pokud jsou média využívané s rozumem, je to skvělý pomocník

Déčko - hry, videa, pořady, Kouzelná školka (pro nejmenší)

UčíTelka - vysílání pro prvňáčky od 9:00, ale určitě se zabaví i naši šikovní předškoláci             

Tělocvik - trenéry jsou osobnosti českého sportu

Skoroškolní vysílání z pokojíčku Vendy Fráni – každý den od 10:00h.

Rádio Junior - zábavné pohádky i pro nečtenáře, online dětské hry zdarma,
                       hádanky, omalovánky, soutěže.

Webík - dětský web se spoustou her, pohádek, zábavy

Rozhlasové (nejen nedělní) pohádky - velké, malé pohádky, čtení na pokračování

 

TVOŘTE S DĚTMI

- mají to rády!

MY Amos - Videonávody

Nápady pro Aničku - pracovní listy, výtvarka

Made by Joel - zajímavé projekty pro děti podle věku

 

VZDĚLÁVEJTE VAŠE DĚTI

...zatím je to ještě baví :-)

Čtení - spoustu zábavných úkolů nejen pro prťata ze školky, zabaví se i Vaši straší potomci ;-)

Logopedie - aplikace logopedických cvičení na android i iOS

Barevné kamínky s.r.o. -  on - line výukové interaktivní programy
                  Barevné kamínky - iŠkolička (do odvolání zdarma)

                  Nabídka:

                  -    programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo.

                  -    nabídka vzdálené technické pomoci s nastavením jejich PC,
                       notebooku, tabletu apod.

„Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,
tel. číslo+420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik
a vše potřebné Vám nainstaluje“ Návod na instalaci ke stažení

Říkanky o roušce

Piktogramy - rouška (zdroj internet)

 

Děti i vy se mohou také zabavit na:

Nalož si - skvělé nápady pro celou rodinu - tak co, kdo to zvládne? ;-)

 

Za celou školku přejeme všem hodně zdraví a pohody.