O nás

Vzdělávání

Naše mateřská škola vychází z obrazu dítěte předškolního věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí útulné vesničky, všemi smysly vnímá přírodu a její zákonitosti, dění kolem sebe a podle svých možností a schopností se do dění zapojuje, vytváří hodnotový systém.
Vše, co děláme, děláme pro děti, aby chodily domů šťastné, plné dojmů, aby měly chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, tvořit a přemýšlet, objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládají, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání.

Různorodé aktivity

Do vzdělávání zařazujeme v průběhu dne co nejčastěji pohybové činnosti, pobýváme s dětmi denně venku, pořádáme výlety a vycházky do okolí. Využíváme interaktivní tabuli, zaměřujeme se na environmentální výchovu a používáme mnohé další moderní styly výuky.

Kooperativní činnosti

Začleňujeme převážně práci ve skupinách, při které se děti učí spolupracovat, pomáhat druhému, rozdělit si povinnosti a zorganizovat si činnosti. Děti se učí být navzájem k sobě ohleduplní, respektovat jeden druhého a komunikovat spolu.

Jak učíme

Snažíme se učit děti formou prožitku tak, aby získávaly nové vědomosti, dovednosti a znalosti co nejpřirozenější cestou. Usilujeme o to, aby děti byly schopny s osvojenými vědomostmi i nadále pracovat a využívat je ve svém běžném životě.

Prostředí

Naším cílem je vytvořit pro děti klidné a bezpečné prostředí. Ve třídě se snažíme vytvořit přátelské prostředí, kde každé dítě může vyjádřit svůj názor či přání a  uplatnit své poznatky. Děti i dospělí respektují domluvená pravidla a režim třídy. Věnujeme se prohlubování kamarádských vztahů a lidských vlastností.

Komunikace

Dbáme na dodržování důležitého trojúhelníku pro správný rozvoj dítěte a pohodový pobyt v MŠ, tj. upřímná a otevřená komunikace a vzájemné naslouchání mezi dítětem, pedagogem a rodiči.