Aktuality

Domácí školka - Zvířátka kolem nás

Milé děti, milí rodiče. Máme za sebou Velikonoce a protože k jaru neodmyslitelně patří zvířátka, rozhodli jsme se, že další domácí školkou vás provedou zvířátka. Těšíme se na všechny fotografie. Musíme říct, že jste opravdu báječní, jak to všechno zvládáte. DOMÁCÍ ŠKOLKU SE ZVÍŘÁTKY NAJDETE ZDE

Taky tady pro vás máme novinku, ke které potřebujete mobilní telefon a čtečku QR kódů - namiřte na QR kód a dítě poznává zvířátko dle zvuku. Tak co? Jak se vám to daří? ZVÍŘÁTKA SE ZVUKY 

A protože máme před sebou další dny doma, máme pro vás báječnou stolní JARNÍ HRU.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Na základě ustanovení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon)  

stanovuje ředitelka Mateřské školy Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace Bc. Sandra Bejdáková následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky obce Březí. 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí: 

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v obci Březí, v případě cizinců s místem pobytu v obci Březí. 
    (k 31. 8. 2021 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky - zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).  

  1. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Březí, v případě cizinců místo pobytu v obci Březí. 

  1. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 3 let,  je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Březí, v případě cizinců místo pobytu v obci Březí. 

  1. Děti spádové i z jiných spádových oblastí dle data narození, všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy a zástupce zřizovatele. 

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.  

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit: 

Kritérium očkování 

„Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.“ 

Kritérium trvalého pobytu dítěte 

Kritérium bude vzhledem k mimořádné situaci ověřován takto: 

Trvalý pobyt dítěte bude ověřen v součinnosti s pracovníky Obce Březí v evidenci obyvatel se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti). V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.  

Závažná individuální situace dítěte 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na pořadí, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod. Závažnou individuální situaci dítěte musí zákonný zástupce prokázat ředitelce mateřské školy. Situaci dítěte posoudí ředitelka MŠ v rámci správního řízení. 

Další podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře. 

 

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a Kritérií stanoveno pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.materskaskolabrezi.cz pod registračními čísly, které žadatelé získají v rámci přijímacího řízení. 

 

Aktualizováno v důsledku nouzového stavu. 

Účinnost: od 1. 4. 2021 

 

Bc. Sandra Bejdáková, 

ředitelka školy 

Zápis do MŠ pro školní rok 2o21/2022

Vážení rodiče,


vzhledem k aktuální situaci jsme povinni zápis do mateřské školy udělat bez přítomnosti zákonných zástupců.

PODROBNÝ GRAFICKÝ POSTUP NAJDETE ZDE.

Postupujte následovně:

Od 13.4. do 30.4. 2021 na webu

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/brezi-breclav

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:


- tisk vyplněné žádosti + potvrzení od lékaře (stejný dokument)

- tisk souhlasu ke zpracování osobních údajů

- pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté v období od 2. -  16.5. 2020 doručte do naší MŠ. 

Velikonoční výzdoba

Milí rodiče, kdo by se chtěl podílet na velikonoční výzdobě na návsi, prosíme o velikonoční kraslice (vajíčka či papírové). Doneste tyto ozdoby do středy 31.3. k MŠ (schody u vchodu do Písničkové třídy). My všechny výrobky předáme. Děkujeme.
 

Domácí školka - Velikonoce u nás doma

Milé děti, blíží se nám barevný svátek jara. Mrzí nás, že si jej nemůžeme užít společně v naší školce, ale věříme, že se vám budou líbit činnosti, které jsme si pro vás připravili v další Domácí školce, jak jinak než s názvem Velikonoce u nás doma

Milí rodiče, v případě jakéhokoli dotazu nebo potřeby pomoci pište nebo volejte.

Co se týká otevření mateřské školy - bohužel toho nevím více než vy ze zpráv, hned jak budu vědět, určitě vám dám vědět. Věřím, že je pro vás tato situace těžká a proto se snažíme činnosti pro děti chystat tak, aby je bavily a byly příjemné i pro vás.

Mějte se krásně a těšíme se na vaše zážitky na fotografiích.

Domácí školka - První jarní dny

Milé děti, venku už pomalu začíná jaro a sluníčko nám to svoji silou každým paprskem připomíná. V dalším týdnu se na ty první jarní dny podíváme s dalšími úkoly, které jsme si pro vás připravili do Domácí školky - První jarní dny.

Těšíme se na vaše fotografie a psaní, které nám poctivě posíláte. Moc nás to těší.

Ve školce na vás čeká spoustu nových věcí. Věříme, že se brzy uvidíme a budete moci vše vyzkoušet. Nezlobte doma maminku a tatínka :-) a těšíme se na vaše úsměvy na fotkách.

 

Domácí školka - Barevné jaro začíná

Začal nám další týden a my vám přinášíme novou domácí školu. Tentokrát jsme pro vás připravili úkoly na blížící se jaro. Najdete ji zde - Domácí školka - Barevné jaro začíná. Těšíme se na fotky. A musím vám něco říct - tak strašně se nám po vás všech stýská. Budeme rádi za všechny fotky. Pečlivě je tiskneme a zakládáme do vašich portfolií. ;-)

Další možnost aktiv na doma v podobě pracovních listů:

1. pracovní list

2. pracovní list

3. pracovní list

4. pracovní list

5. pracovní list